فرم انصراف


   
 نام :  *  تاریخ سفر:                         
 نام خانوادگی :  *  علت انصراف :  *

 شماره تماس:
 *  شماره کارت:
  *
 


توجه: حتما از کارتی که پول به حساب زاگرس واریز گردیده همان را برای انصراف اعلام نمایید.