شیوه نامه انصراف

چنانچه سرگروه از  سفر انصراف دهد :

الف) اگر 30 روز به سفر مانده باشد 10% از مبلغ پرداختی کسر و الباقی پرداخت می گردد.

ب)  اگر 10 روز به سفر مانده باشد 30% از مبلغ پرداختی کسر و الباقی پرداخت می گردد.

ج) اگر 1 روز به سفر مانده باشد 70% از مبلغ پرداختی کسر و الباقی پرداخت می گردد.

چنانچه فردی از سفر انصراف دهد می بایست در محل مشخص شده علت انصراف را ثبت و سپس شماره کارت بانکی مربوط به سرگروه ثبت نام کننده را نیز وارد نماید تا مبلغ عودت داده شود.